صفحه اینستاگرام آذر کاکتوس ارومیه

 

Ferocactus Gracilis

کاکتوس فرو گراسیلیس تیغ زرد سایز گلدان 25

قیمت : 400.000 تومان