صفحه اینستاگرام آذر کاکتوس ارومیه

 

Ferocactus Gracilis

کاکتوس فرو گراسیلیس تیغ قرمز سایز گلدان 10

قیمت : 65.000 تومان