صفحه اینستاگرام آذر کاکتوس ارومیه

 

Echinocactus grusonii (golden barrel cactus, golden ball)

کاکتوس اچینو گروسونی تیغ بلند سایز گلدان 25 پر

قیمت: 595.000 تومان