صفحه اینستاگرام آذر کاکتوس ارومیه

 

Cephalocereus (Mexican old man)

کاکتوس سفالوسریوس یا پیرمرد مکزیکی

قیمت اولد من ارتفاع 18 سانتی متری: 395.000 تومان

قیمت اولد من ارتفاع 10 سانتی متری: 195000 تومان